Procedura stjecanja i raspolaganja i upravljanja nekretninama Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir

Sukladno članku 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), članku 7. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) i Temeljem članka 32. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir ravnatelj Doma donosi sljedeću Proceduru stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir

Preuzmi pdf