Odluka o dopunama Odluke o cijenama dodatnih usluga

Temeljem članaka 32. st. 3. t. 8. i 48. stavak 3. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir od dana 13.10.2023. godine, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, dana 13.10.2023. godine, donosi

Odluku o dopunama Odluke o cijenama dodatnih usluga u Domu za starije i nemoćne osobe Beli Manastir /pdf/

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave na oglasnoj ploči Doma, a primjenjuje se od 16.10.2023. godine