JAVNA NABAVA MALE VRIJEDNOSTI ZA PLIN

Dana 13.11.2015. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2015/S 002-0035761 objavljena je Dokumentacija za nadmetanje – plin, evidencijski broj nabave 02/2015

Preuzimanje
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik