Rebalans plana nabave za 2013.godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Nar.nov., br: 90/2011), te na  temelju članka 28. Statuta Doma za starije i nemoćne  osobe Beli Manastir  Upravno vijeće je na 67. sjednici održanoj dana 24.05.2013. godine donijelo  odluku o usvajanju sljedećeg Rebalansa plana nabave za proračunsku 2013.godinu