Interni akt o nabavi roba, radova i usluga

Temeljem članaka 12. i 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) te članka 32. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir ravnatelj donosi sljedeći Interni akt o nabavi roba, radova i usluga.