Interni akt o nabavi roba, radova i usluga

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) članak 18.st.3. i čl.34. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir ravnatelj donosi Interni akt o nabavi roba, radova i usluga.