JAVNA NABAVA MALE VRIJEDNOSTI – KRUH I PEKARSKI PROIZVODI

Dana 21.09.2023. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2023/S 0F2-0039692 objavljena je Dokumentacija o nabavi – kruh i pekarski proizvodi, evidencijski broj nabave 03/2023.

Preuzimanja

  • DoN – Kruh i pekarski proizvodi 2023 /pdf/
  • Troškovnik – grupa 1 – kruh /doc/
  • Troškovnik – grupa 2 – peciva /doc/
  • Troškovnik – grupa 3 – kolači i torte /doc/